Etický kodex společnosti

Cílem KOČÍ a.s. je vytvářet pro zákazníky vysokou přidanou hodnotu, rozvíjet, podporovat a udržovat ekonomicky zdravé, transparentní a prosperující podnikatelské prostředí a být kvalitním zaměstnavatelem pro pracovníky. Dodržujeme právní předpisy a odpovědnost v rámci podnikatelské etiky.
Vize a mise naší společnosti je jasně daná. Vždy se držíme našeho hesla „Radost dobře stavět“. Snažíme se budovat hezké stavby za rozumnou cenu s pomocí našich pracovníků a techniky, která je bezpečná a ohleduplná k životnímu prostředí. Chceme být nadále významnou společností v jižních Čechách. Naší vizí je být stále stabilní, rodinnou, silnou společností, která dokáže stavět na kvalitních pracovnících a mít za sebou výborně odvedenou práci.
Zavazujeme se zajišťovat všem rovné a optimální podmínky, a to jak našim pracovníkům, tak také odběratelům, dodavatelům a subdodavatelům s ohledem na dodržování etického kodexu v každodenní práci.
Ing. Tomáš Kočí
Člen správní rady KOČÍ a.s.
Písek, březen 2022

 

Naše základní etické hodnoty

Integrita: Naše chování je vždy ke všem zainteresovaným osobám, jako jsou zákazníci, akcionáři, dodavatelé, odběratelé, konkurenti, vládní a kontrolní úřady, média či jiné společnosti bezúhonné.

Čestnost: Se všemi zainteresovanými stranami je vždy jednáno s úctou, zdvořile a v souladu s našimi zájmy.

Dodržování právních norem a předpisů: Dodržujeme všechny relevantní zákony, interní a externí předpisy společnosti, směrnice a standardy.

Transparentnost: S partnery společnosti vždy udržujeme transparentní, korektní, konstruktivní a otevřený dialog na základě důvěry, respektu a profesionality.

Odpovědnost: Vždy plníme své závazky vůči druhým stranám a přebíráme odpovědnost za své jednání.

Rovný přístup ke všem zaměstnancům: Zavazujeme se k rovnému přístupu ke všem zaměstnancům společnosti. Je pro nás nepřípustná jakákoliv známka diskriminace či omezování osobní svobody.

Střet zájmů, movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví
Střetem zájmů rozumíme jakoukoliv situaci, ve které osobní zájmy zaměstnance narušují či by mohly narušit jakýmkoliv způsobem zájmy společnosti či ovlivnit rozhodování zaměstnance nebo rozhodování společnosti. Každý zaměstnanec je povinen jednat tak, aby se takovéto vzniklé situaci vyvaroval. Nesmí se vystavovat situacím, kdy by mohl být ve střetu zájmů a získat tak neoprávněným jednáním prospěch či výhodu pro sebe sama či někoho jiného na úkor společnosti. Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy. Pakliže tato situace nastane je povinností zaměstnance okamžitě informovat svého přímého nadřízeného. Chráníme a pečlivě udržujeme movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společnosti.

Vztahy s třetími osobami
Vztahy se třetími osobami se pro účely tohoto etického kodexu rozumí vztahy, které jsou mezi společností a obchodními partnery, dodavateli, zákazníky, veřejností, orgány veřejné moci.
S orgány veřejné moci spolupracujeme vždy korektně a otevřeně, respektujeme nezávislost a nestrannost orgánů veřejné moci a veřejných činitelů. Společnost respektuje veškerá pravomocná rozhodnutí a závazné pokyny těchto orgánů a netoleruje či zcela odmítá jakékoliv případné snahy ovlivňování jejich rozhodnutí.
Společnost v obchodních vztazích a činnostech striktně dodržuje příslušné právní předpisy a poskytuje jen úplné, pravdivé a přesné informace.

Prevence korupčního jednání
Společnost odmítá jakékoliv přijímání a nabízení úplatků či jakékoliv jednání ve smyslu korupčního jednání či úplatkářství. Každý zaměstnanec je povinen dozví-li se o takovémto jednání nebo pokusu o něj podat podnět svému vedoucímu zaměstnanci, který toto hlášení předá vedení společnosti. Zaměstnanci nesmějí přímo a ani nepřímo nabízet, dostávat, dávat, požadovat či akceptovat úplatky či dary za účelem získání obchodních vztahů, ovlivnění rozhodnutí nebo za účelem získání výhody.

Dary
Společnost souhlasí s poskytováním darů pouze za určitých vhodných okolností, kterými je účel posílení obchodních vztahů. Zaměstnanci mohou poskytovat dary svým obchodním partnerům a zákazníkům, a to pouze k legitimním obchodním účelům. Dary typu reklamních předmětů, pokrmů či jiné formy, které jsou obecně považovány za pohostinnost. Všechny dary jsou poskytovány odpovědně, otevřeně a transparentně.
Zaměstnanci společnosti mohou přijímat dary, které jsou poskytovány v přiměřené míře, které souvisejí s legitimní činností společnosti a které jsou poskytovány otevřeně a transparentně. Dary, které nejsou způsobilé ovlivnit činnost, úsudek nebo rozhodování zaměstnance.

Opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Společnost a její zaměstnanci striktně odmítají výnosy z trestné činnosti. Striktně dodržují veškeré právní předpisy, které souvisí s bojem proti praní špinavých peněz, financováním jakýkoliv nezákonných aktivit a potíráním terorismu a jeho podpory. Společnost utváří obchodní vztahy pouze se zákazníky a obchodními partnery, kteří vlastní činnosti financují z legálních zdrojů.

Odmítnutí nelegálního zaměstnávání
Společnost se zavazuje dodržovat všechny pracovní a sociálně právní předpisy a normy.

Vztahy uvnitř společnosti
Společnost a všichni její zaměstnanci řádně dodržují platné právní předpisy a vnitřní normy, které dopadají na vnitřní vztahy společnosti a vztahy vnější. Společnost usiluje o bezpečné a zdravé pracovní prostředí a jeho trvalé zlepšování. Poskytuje všem rovné příležitosti, nepřipouští diskriminaci, a to ani v její skryté podobě. Zaměstnanci společnosti mohou vždy vznášet stížnosti, vyjadřovat své obavy či podávat různá doporučení.

Od orgánů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti se k naplnění etického kodexu očekává
– chránit a podporovat zájmy společnosti;
– chránit obchodní tajemství a důvěrné informace jak společnosti, tak třetích osob;
– budou dodržovat právní předpisy a obsahy vnitřních norem společnosti, které se vztahují k výkonu práce;
– budou dodržovat zásady slušného chování jak na pracovišti, tak mimo něj;
– budou vůči ostatním zaměstnancům otevření a schopni kooperativně jednat;
– budou dbát na bezpečné, řádné, hospodárné provádění pracovních činností;
– budou dbát na ochranu životního prostředí;
– budou hájit dobrou pověst společnosti.
Zaměstnanci se musejí účastnit všech povinných školení, které jsou organizované společností.

Management společnosti
Ve společnosti jsou vedoucí zaměstnanci vždy vzorem pro morální a etické hodnoty. Management společnosti je zodpovědný za dodržování etického kodexu podřízených zaměstnanců. Vedoucí pracovníci jdou vždy příkladem jak v čestném jednání, tak ve slušnosti a osobní zodpovědnosti.

Bezpečnost práce
Pro společnost je velmi důležitá bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců. Zaměstnanci musí vždy dbát na právní předpisy a vnitřní normy, které oblast bezpečnosti práce upravuje. Zaměstnanec je povinen eliminovat případná rizika spojená s výkonem pracovní činnosti a přijímat vhodná preventivní opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví sebe i ostatních osob. Společnost pravidelně zajišťuje pro zaměstnance vhodná školení a znalost pravidel bezpečnosti práce pravidelně kontroluje.

Ochrana informací
Společnost a zaměstnanci vždy dbají na ochranu interních informací. Zaměstnanci nesmí šířit mimo rámec společnosti důvěrné informace, které zjistili v souvislosti se svým pracovním zařazením. Zaměstnanci nešíří informace ohledně svých kolegů, o zákaznících a obchodních partnerech.

Ochrana osobních údajů
Společnost vždy bedlivě lpí na ochraně osobních údajů. Zaměstnanci společnosti dodržují veškeré právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Ochrana duševního vlastnictví
Společnost chrání a respektuje práva duševního vlastnictví. Dodržuje veškeré právní předpisy a mezinárodní úmluvy, které tuto oblast upravují. Zaměstnanci mající přístup k písemnostem nebo informacím, které tvoří duševní, průmyslové či umělecké vlastnictví nebo know-how vyvinuté v rámci společnosti, o nich musejí zachovávat mlčenlivost. Všichni zaměstnanci jsou povinni toto respektovat a vždy se ujistit, že jsou oprávněni konkrétní dílo užívat.

Ochrana majetku
Všichni zaměstnanci společnosti musejí ochraňovat majetek společnosti i třetích osob. Vyvarovat se krádeží či nezodpovědného jednání s ním. Žádný majetek společnosti se nesmí využít k nezákonným účelům či k účelům, které nesouvisí s činností společnosti. Zařízení, technika, prostředky, služby či majetek společnosti nesmí být používán k osobním účelům.

Ochrana životního prostředí
Společnost si velmi zakládá na ochraně životního prostředí. Je si vědoma nutnosti chránit životní prostředí a přispívat tak k jeho udržení a zlepšování. Společnost vždy dodržuje veškeré právní předpisy, které upravují ochranu životního prostředí. Společnost využívá pouze ty postupy a technologie, které jsou pro životní prostředí šetrné.

Nahlašování podnětů neetického jednání a sankce
Etickým kodexem společnosti se musí řídit vždy všichni zaměstnanci. Pro zajištění účinné kontroly dodržování právních předpisů, interních norem a etického kodexu je ve společnosti zaveden systém, který umožní podávat zaměstnancům či třetím osobám podněty, které mohou být podány také anonymně. Nahlášení neetického jednání je možné uskutečnit pomocí využití anonymní schránky na pracovišti nebo elektronicky na webových stránkách www.koci.eu.

Porušení norem etického kodexu bude považováno za porušení pracovních povinností zaměstnance. Společnost jakékoliv chování, které bude v rozporu s etickým kodexem společnosti, netoleruje a bude trestáno. Jakékoliv podezření na neetické chování ve společnosti by mělo být nahlášeno. Při vědomém nenahlášení takovéhoto porušování může být jednání dotyčné osoby považováno za spoluúčast a rovněž sankciováno.

Závěrečné ustanovení
Etickým kodexem se řídí veškeré činnosti, rozhodnutí a kroky společnosti a jejích zaměstnanců. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni se etickým kodexem řídit. Každý zaměstnanec je s kodexem obeznámen a znalost jeho obsahu je pro každého závazná. Stanovené zásady jsou součástí naší firemní kultury.

Toto úplné znění etického kodexu vstupuje v platnost 01. 04. 2022. Znění etického kodexu je dostupné na webových stránkách společnosti, dále je zveřejněno v interním systému společnosti a v tištěné podobě na nástěnce vstupní chodby společnosti.

Anonymní kontaktní formulář KOČÍ a.s.

Porušení pravidel obsažených v etickém kodexu nám prosím sdělte na adresu: koci@koci.eu nebo využijte výše uvedený anonymní formulář.

Chcete-li podat podnět anonymně pomocí uvedeného formuláře, je nutné v oznámení popsat dostatečně podstatu neetického jednání tak, abychom mohli podnět interně vyšetřit a zjednat nápravu.

Děkujeme za vaše připomínky.