Aktuality

Aktuality / 2017 / Detail aktuality

Protivínská mateřská škola má nové parkoviště

14. 11. 2017

Naše společnost provedla kompletní rekonstrukci nevyhovující odstavné plochy pro vozidla před druhou mateřskou školou v Protivíně.
PROTIVÍN – V období od srpna do října letošního roku naší pracovníci pod vedením stavitele Milana Zábranského zrealizovali stavební zakázku „Protivín – oprava zpevněných ploch 2. MŠ v ul. B. Němcové“.
Stavba se prováděla z důvodu nevyhovujícího stavu odstavné plochy pro vozidla před budovou mateřské školy. V rámci rekonstrukce v hodnotě necelý jeden milion korun bez DPH došlo k vybourání a obnově původních zpevněných ploch včetně odvodnění dvora. „Odvodňovací systém povrchových vod je ze dvou mělkých uličních vpustí napojených na stávající šachtu. Spodní stavba zpevněné plochy je odvodněná pomocí perforovaného drenážního potrubí zaústěného do kanalizační šachty,“ řekl Milan Zábranský.
Dále byla provedená pokládka silniční a sadové obruby. Původní asfaltový nájezd vjezdu do areálu nahradil snížený nájezdový obrubník. Toto opatření zamezí vtékání povrchových vod do areálu školky a lepší přístup pro pěší.
„Současně došlo k prodloužení areálového chodníku k vstupní brance do mateřské školy ze zámkové dlažby. Nakonec byla provedena oprava vrat, přemístění informační tabule, provedení kačírku okolo budovy a terénní úpravy včetně rozprostření ornice a osetí trávníkem,“ doplnil informace technický dozor investora Ing. Miroslav Máška a dodal: „Během stavby nebyl žádný zásadní problém, drobné detaily byly dořešené během kontrolních dnů. Objednatel byl spokojený se zhotovenou prací a se vstřícným přístupem dodavatelů při řešení detailů.“